Jak budować kulturę bezpieczeństwa w firmie?

Budowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie jest obowiązkiem pracodawcy. Jej efektem jest lepsza wydajność pracy pracowników, mniej wypadków, a co za tym idzie, większe zyski dla firmy. Kultura bezpieczeństwa idzie w parze z higieną pracy. Poprawa warunków pracy i przestrzeganie przepisów BHP zapewnia ochronę zdrowia i życia pracowników. Musimy kształtować kulturę bezpieczeństwa, poprzez świadomość i zaangażowanie się wszystkich pracowników. Każdy musi zachowywać się odpowiedzialnie, podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pracownicy powinni mieć wiedzę na temat zagrożeń i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi BHP.

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy.

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa nie polega na jednorazowych akcjach, ale musi być procesem ciągłym. Zarówno pracodawca, jak i pracownicy muszą być zaangażowani w tworzenie bezpiecznych stanowisk i warunków pracy. Powinni mieć świadomość, że postępowanie zgodnie z przepisami BHP zapewnia bezpieczeństwo. Kultura bezpieczeństwa powinna być głęboko zakorzeniona w podświadomości kadry zarządzającej i pracującej. Kształtowanie kultury powinno odbywać się przez edukację i pracę w grupach. Musimy wyeliminować lekceważenie zagrożeń i bezpieczeństwa. Podchodzenie w ten sposób do ryzykownych sytuacji, jest jak najbardziej naganne, ponieważ świadczy o lekkomyślności pracowników. Z kolei pracodawca nie ma prawa nakłaniać pracowników do ryzykowania własnym życiem, nawet w zamian za dodatkowe wynagrodzenie.

Budowanie kultury bezpieczeństwa a BHP.

Szkolenia z zakresu BHP zapewniają budowanie kultury bezpieczeństwa, wdrażanie systemów, nadzór czy ocena bezpieczeństwa. Dlatego pracownicy powinni w nich uczestniczyć, by móc zachować się odpowiedzialnie, a także odmówić wykonania zadań, które narażałyby ich na niebezpieczeństwo. Ponadto pracodawca powinien zapewnić osobom zatrudnionym w jego firmie, odpowiednie warunki na danym stanowisku. Firma szkoleniowa Skills4u Paweł Żurowski oferuje szkolenia wstępne i okresowe BHP, które dotyczą wszystkich pracowników. Muszą się odbywać w godzinach pracy, w siedzibie firmy lub poza nią. W zależności od stanowiska i specyfiki pracy personel musi w nich uczestniczyć co roku lub maksymalnie raz na 6 lat. Osoby odpowiedzialne w firmie za udzielanie pierwszej pomocy o i bezpieczeństwo pożarowe, kierowane są na specjalistyczne szkolenia, z tej dziedziny.

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa a spełnienie warunków.

Zacznijmy od tego, że kadra zarządzająca musi opracować politykę bezpieczeństwa, która wynika z przepisów BHP. Musi być osobiście zaangażowana w ich przestrzeganie i traktować przepisy BHP bardzo poważnie. Szczególnie gdy chodzi o osoby, zatrudnione na stanowiskach fizycznych. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie systemu motywacyjnego, który skłoni pracowników do efektywnego, ale przede wszystkim bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca ma obowiązek informować o zagrożeniach w firmie i stosować środki ochrony. O zaistniałych wypadkach w przedsiębiorstwie należy informować pracowników, nie ukrywać je. Niezwykle potrzebne są działania profilaktyczne i częste szkolenia BHP. Przede wszystkim ważna jest postawa pracodawcy oraz jego podejście w całym procesie budowy kultury BHP w organizacji. Wszystko to powinno się składać w jedną spójną całość, tak, by nasi pracownicy czuli to, widzieli i sami się angażowali w cały proces budowy kultury bezpieczeństwa w organizacji.