Ocena ryzyka zawodowego

Wykonujemy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego na wskazanych przez Klienta stanowiskach. Przeprowadzamy identyfikację zagrożeń i oceniamy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia pracowników. Poddajemy ewaluacji zagrożenia: fizyczne, psychofizyczne, chemiczne i biologiczne. Wykonujemy kompleksową identyfikację czynników szkodliwych bądź uciążliwych dla pracownika. Na podstawie oceny ryzyka ustala się sposoby eliminowania zdarzeń niebezpiecznych oraz środki ochrony i zapobiegania wystąpienia zagrożeń. Wyniki analizy wpływają na wyznaczanie maksymalnego czasu pracy na danym stanowisku, częstotliwość przeprowadzania oceny bezpieczeństwa maszyn oraz na wymagania dotyczące kwalifikacji i badań lekarskich potrzebnych do zezwolenia na wykonywanie konkretnych czynności.

Identyfikacja zagrożeń

Przeprowadzamy kompleksową identyfikację zagrożeń występujących w miejscu pracy. Pod uwagę brane jest wiele czynników fizycznych m.in. charakterystyka pomieszczenia (rodzaj powierzchni, obecność krawędzi), rodzaj używanych maszyn i narzędzi, poziom hałasu i wysokość, na jakiej wykonywana jest praca. Na podstawie kompleksowych informacji dotyczących miejsca pracy i pomiarów czynników niebezpiecznych analizujemy zagrożenia związane z pracą na konkretnym stanowisku. Przy ocenie ryzyka zawodowego brane są również pod uwagę czynniki chemiczne i biologiczne takie jak obecność niebezpiecznych substancji. W ramach naszych usług przekazujemy informacje dotyczące metod organizowania bezpiecznych warunków pracy. Zajmujemy się profilaktyką i minimalizowaniem prawdopodobieństwa wypadków czy wystąpienia uszczerbku na zdrowiu.