Najważniejsze elementy dokumentacji BHP

Prowadząc przedsiębiorstwo należy działać w zgodzie odpowiedzialnością za warunki panujące w miejscu pracy oraz bezpieczeństwo zatrudnianych pracowników. Każda firma powinna posiadać pełną dokumentacje BHP, która jest na bieżąco uzupełniana. Pełna i rzetelna dokumentacja BHP jest także sposobem na uniknięcie ewentualnych sankcji finansowych obowiązujących za niedostosowanie się do obowiązku jej prowadzenia określonego przez kodeks Prawa Pracy.

Dokumentacja wypadkowa, wykazy i rejestry 

Sporządzenie i prowadzenie dokumentacji BHP może okazać się dla niektórych dużym wyzwaniem, dlatego istnieje możliwość skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Jeżeli jednak dany przedsiębiorca decyduje się wykonać to zadanie samodzielnie, warto pamiętać o kilku najważniejszych elementach jakie powinny znaleźć się w takiej dokumentacji.

Bardzo istotne jest archiwizowanie w segregatorach wszelkiej dokumentacji wypadkowej, czyli akt wypadków, które miały miejsce w drodze do i z pracy, a także tych, które miały miejsce w trakcie wykonywania pracy przez zatrudnionego. Obowiązkiem dotyczącym każdego przedsiębiorstwa jest także prowadzenie wykazów np.: prac wzbronionych kobietom lub młodocianym, pracowników wyznaczanych do udzielania pierwszej pomocy lub do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy itp.

Ważne jest także prowadzenie przez pracodawcę rejestrów: chorób zawodowych, wypadków, wyników badań i pomiarów szkodliwych czynników, maszyn i urządzeń podlegającym nadzorowi technicznemu, a także wydanych zaświadczeń, odbytych szkoleń i zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

Zarządzenia pracodawcy oraz wyniki przeglądów 

Wszelkie zarządzenia pracodawcy obejmujące bezpieczeństwo oraz higienę pracy powinny być również uwzględnione w kompletowanej dokumentacji BHP. Dobrym przykładem takiego zarządzenia może być np.: szkolenie pracowników z zakresu zasad BHP, a także powoływanie komisji pracującej nad zagadnieniami BHP. Zarządzeniem pracodawcy mogą być także określony przydział, rodzaj i ilość odzieży oraz obuwia roboczego. Prowadzoną dokumentację należy także uzupełniać o wyniki przeglądów i pomiarów np.: instalacji gazowej, sprzętu przeciwpożarowego oraz drożności przewodów kominowych itp.