Na czym polega audyt BHP?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Audyt BHP polega na sprawdzeniu i ocenie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które aktualnie funkcjonują w zakładzie, a także stanowi punkt wyjścia do wprowadzenia zmian w tej dziedzinie. Na każdym audycie analizuje się aktualnie funkcjonujące w zakładzie pracy warunki zapewnione przez pracodawcę ze szczególnym naciskiem na ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Analiza ta pozwala na ustalenie stanu faktycznego i zidentyfikowanie zagrożeń, które należy usunąć.

Organizacja audytu przez naszą firmę pomaga w realizowaniu ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku przeprowadzenia regularnych kontroli z zakresu BHP oraz chroni przed finansowymi konsekwencjami jego lekceważenia. Dzięki wdrożeniu zgodnych z prawem rozwiązań można także skutecznie zapobiegać wypadkom przy pracy, a to sprawi, że firma będzie postrzegana jako odpowiedzialna społecznie. Audyty BHP to sposób na upewnienie się, że funkcjonujące w firmie rozwiązania z zakresu BHP umożliwiają pracownikom bezpieczne wykonywanie obowiązków.

Zakres audytu i jego efekty

Audyty BHP są przeprowadzane przez specjalistów, którzy posiadają kompetencje do oceny wdrożonych w firmie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie audytu sprawdza się przede wszystkim regulamin pracy oraz czasookresy wykonywanych szkoleń BHP. Kontroli poddaje się także ocenę ryzyka zawodowego oraz warunki panujące w środowisku pracy. Audyty BHP mają również za zadanie sprawdzić, jak funkcjonuje system pierwszej pomocy oraz czy stanowiska i procesy pracy są przystosowane do przepisów prawa.

Kontrolowane są także aktualne badania pracownicze, ochrona przeciwpożarowa oraz przystosowanie pomieszczeń sanitarnych. W trakcie audytu sprawdza się rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych występujących w zakładzie oraz zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej. Kontroli podlega również wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wyniki przeprowadzonych badań środowiskowych, a także transport i magazynowanie.